In het gerstemout dat door de mouterij geleverd wordt, is het proces van de versuikering van het zetmeel in meerdere of mindere mate ingezet en dan door het eesten weer stopgezet. Om de enzymen toe te laten dit werk verder te zetten en het zetmeel zo goed mogelijk in water oplosbaar te maken is het nodig de korrels open te breken. Dit gebeurt door de mout te pletten of, in vaktermen, ‘schroten’ of grof malen.

De inhoud van de korrel dient voldoende fijn ‘gemalen’ te worden zodat er in de waterige oplossing die de brouwer gaat maken, een goed contact van het zetmeel met de enzymen mogelijk is. Gebeurt dit te fijn, dan zal de bloemachtige massa achteraf het filteren bemoeilijken. Is dit te grof, dan zal een deel van het zetmeel niet opgelost geraken. Zo vermindert het rendement. Voor een amateur speelt dit nauwelijks een rol, maar in commerciële brouwerijen is dat wel het geval.

De kafjes of blezen rond de korrel moeten hierbij zoveel mogelijk heel blijven. Dit is nodig om vlot te kunnen filteren. Worden de pelletjes te veel beschadigd, dan is dit niet meer het geval. Bovendien komen dan meer looistoffen vrij die niet bevorderlijk zijn voor de smaak van het latere bier.

Er is dus een speciale techniek nodig om de korrels te breken, nl. door ze te pletten en niet door te malen.

In de commerciële brouwerijen gebeurt dit schroten door de mout tussen 2 of 3 paren walsen in steeds kleinere fracties te breken. Recent kwamen hamermolens (evt. in CO2-atmosfeer) in gebruik waarbij de mout zeer fijn wordt gemalen. Daar hoort een speciaal filtersysteem bij. De nieuwste techniek is nat schroten. De bedoeling is in beide gevallen oxidatie te beperken, het brouwzaalrendement te verhogen en meer brouwsels per dag te doen. Voor een amateur-brouwer is een molen met twee walsen al heel mooi, maar meestal zal hij zich moeten behelpen met een handmolentje waarmee hij een compromis moet zoeken.

Opmerking: Het schroten dient zo kort mogelijk vóór het brouwen te gebeuren. Eens geschroot treedt in het gerstemout snel verzuring op omdat het in deze toestand vlugger vocht opslorpt.